ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์
กำกับดูแล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์
กำกับดูแล
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา