ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์

นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง

จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวประกาย บรรลัง

นางสาวประกาย บรรลัง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางละออง หาญยากรณ์

นางละออง หาญยากรณ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวทิพวรรณ ศิริวัฒน์

นางสาวทิพวรรณ ศิริวัฒน์

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึก
นายชาญณรงค์ อินอิว

นายชาญณรงค์ อินอิว

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และจัดการศึกษา
นายศุภชัย รัววิชา

นายศุภชัย รัววิชา

ผอ.กลุ่ม DLICT
นาอนิรุทธ์ ชูสาย

นาอนิรุทธ์ ชูสาย

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวปาริชาติ ประเสริฐศรี

นางสาวปาริชาติ ประเสริฐศรี

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน