วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีนางสาวชญานันทน์ อินทร์เทศ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

 

Leave a Comment