วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมดำเนินการ สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบการประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Leave a Comment