วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Leave a Comment