วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะทีมวิทยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ผ่านโปรมแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น

Leave a Comment