วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว, นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทีมบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ และหาแนวทาง เร่งรัดการดำเนินงานนิเทศกำกับติดตามการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น

Leave a Comment