รวม OIT

OIT15

OIT16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ

OIT18แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2564

OIT19รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ2564

OIT21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT22ประกาศเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT24รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

OIT25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT26นโยบายการบริหารงานบุคคล

OIT27

OIT28การบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT29คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสพม.พช

OIT31รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT36รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

OIT37การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง2564

OIT38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

OIT39แผนป้องกันการทุจริตสพม.พชปี64