ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

นายวาทกานต์ ศรีธรราฎร์

นายวาทกานต์ ศรีธรราฎร์

รอง.ผอ.สพม.เพชรบูรณ์(รักษาการณ์ ผอ.สพม.เพชรบูรณ์)