ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง

รอง.ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

นายวาทกานต์ ศรีธรราฎร์

รอง.ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ

รอง ผอ.สพม.พช.

นายพร ดังดี

รอง ผอ.สพม.พช.