ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายประทาน หาดยาว

นายประทาน หาดยาว

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
นายวาทกานต์ ศรีธรราฎร์

นายวาทกานต์ ศรีธรราฎร์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์