สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช)

ติดต่อ : 151 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรสาร (Fax) : 056-029365

โทรศัพท์ : 056-029656

กดหมายเลขติดต่อกลุ่มงานภายใน ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มผู้อำนวยการ กด 01
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล กด 03
3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กด 05
4.กลุ่มนโยบายและแผน กด 07
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กด 09
6.กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม แลละประเมินผลการจัดการศึกษา กด 11
7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร กด 11 , 03
8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กด 03
9.กฏหมายและคดี กด 03
10.หน่วยตรวจสอบภายใน กด 13
11.งานเลขานุการ กด 16

Email : contact@sec40.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sec40phchb