คู่มือ ITA Online 2565

คลิปนำเสนอ OIT ITA Online2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน o1-o9

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน o10-o17

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ o18-o24

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o25-o28

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส o29-o33

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต o34-o41

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต o42-o43

คู่มือ ITA โรงเรียน 2565