1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 2.1พรบ.ระเบียบแห่งการศึกษา พ.ศ.2542

2.2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 Accordion Content 2.3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4

3.1พรบ.ระเบียบบริาหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

3.2พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)

4.1พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547

4.2พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 ฉบับที่ 2

4.3พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 ฉบับที่ 3

5.1พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5.2พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ฉบับ2

6.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545

7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ราชกิจจา

8.แผนพัฒนาฯ 12

9..แผนการศึกษาแห่งชาติ

1.กลุ่มอำนวยการ

2.กลุ่มนโยบายและแผน

3.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประมวลผล

5.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

6.กลุ่มบริหารงานบุคคล

7.กลุ่มตรวจสอบภายใน

8.กลุ่มกฎหมายและคดี

9.กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล