แนะนำบุคลากร

จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ถนอมพลกรัง

ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

การศึกษา : ปริญญาตรี กศม.การบริหารการศึกษา

“ทรัพยากรบุคคล คือ รากฐานแห่งควมสำเร็จขององค์กร”