แนะนำบุคลากร

นางสาวธนัชยา ปานทอง (เมจิ)

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

การศึกษา : ปริญญาโท

“การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร”