แนะนำบุคลากร

นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ (พี่ใย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

การศึกษา : ปริญญาโท กศม.บริหารการศึกษา

“นโยบายและแผน คือ กลไกลการขับเคลื่อนองค์กร”