แนะนำบุคลากร

นางละออง หาญยากรณ์

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ

การศึกษา : กศม.การบริหารการศึกษา

“อำนวยการ คือ เบื้องหลังทุกความสำเร็จขององค์กร”