แนะนำบุคลากร

นางสาวสุรีพร โทนแก้ว (จุ๋ม)

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

การศึกษา : ปริญญาตรี

“ธุรการ คือ สายใยเชื่อมโยงทุกความสำเร็จของงานองค์กร”