นางสาวประกาย บรรลัง

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

การศึกษา : ปริญญาโท กศม.การบริหารการศึกษา

“ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ เส้นทางหลักแห่งการพัฒนาผู้เรียน”