Q: การขอหนังสือรับรองสิทธิ์การกู้เงินต้องทำอย่างไรบ้าง

A: มีขั้นตอนดังนี้

   1.เตรียมสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 ฉบับ 

   2.เดินทางมากรอกแบบฟอร์มคำขอฯ ที่กลุ่มอำนวยการ

   3.รอรับหนังสือรับรองสิทธิ์ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ

Q: มีหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

A: หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน คือ 0-5602-9656 และมีหมายเลขติดต่อภายใน ดังนี้

  1. กลุ่มอำนวยการ 01
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 03
  1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 05

                    4.กลุ่มนโยบายและแผน 07

                    5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 09

                    6.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 11

                    7.กลุ่มงานเลขานุการ 16

Q: ส่งหนังสือราชการ และ/หรือเอกสารทางระบบ My Office แล้วจะต้องส่งหนังสือ และ/หรือเอกสารตัวจริง มาอีกไหม

A: ไม่ต้องส่งมาอีก

Q: หน่วยงานภายนอกมีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุม สามารถขอใช้ได้หรือไม่

A: ใช้ได้ โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุม มายัง สพม.เพชรบูรณ์

Q: สถานศึกษาในสังกัดมีความประสงค์จะขอใช้รถราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้หรือไม่

A: ใช้ได้ โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถยนต์ราชการมายัง สพม.เพชรบูรณ์