ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ จำนวน 39 โรงเรียน

สหวิทยาเขตศรีวิเชียร

นายศุภโชค เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม

นายสิทธิโชค ทองโคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ

นางสุพิชชา เหล็กแดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

นางอรทัย อินการทุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

นางรัชดา ผูกพยนต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยา

นายคณนันท์ พฤทธสาโรธ

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

นายวัชรินทร์ ดีดาร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

นางอารีวรรณ ขุนภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งวิทยาคม

นางสาวณฐมน คุณเที่ยง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม

นายมานะ มะสิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

สหวิทยาเขตเมืองชนแดน

นายพัชริน ภู่ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม

นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

นายธนัญชัย พรหมภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยพิทยาคม

สหวิทยาเขตหล่มสัก

นายประทิน เหลืองทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ดร.พีระวัตร จันทกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

นายภูพัฒน์ ไกรลาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

นางลำดวน นักดนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางพรธิตา ฤทธิ์รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม

นายวิชชา อยู่เพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

สหวิทยาเขตไผ่สามพัน

นายมนตรี สำเภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

นายฐิติพงษ์ ตรีศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม

นายคำภาสน์ บุญเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

นางน้ำผื้ง จันเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

นายสุวรรณชัย พรหมศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา

นายอภิชาฎ พงษ์ภู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ

นายจุลินทร์ น้ำค้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

นายไพโรจน์ ทองเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

นายสายันต์ คงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

นางบุศราภรณ์ คำแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม