ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ จำนวน 39 โรงเรียน

สหวิทยาเขตศรีวิเชียร

นายศุภโชค เข่งแก้ว

นายศุภโชค เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ

นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
นายสิทธิโชค ทองโคตร

นายสิทธิโชค ทองโคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิชย์

นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ
นางสุพิชชา เหล็กแดง

นางสุพิชชา เหล็กแดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
นางอรทัย อินการทุม

นางอรทัย อินการทุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
นางรัชดา ผูกพยนต์

นางรัชดา ผูกพยนต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยา
นายคณนันท์ พฤทธสาโรธ

นายคณนันท์ พฤทธสาโรธ

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
นายวัชรินทร์ ดีดาร์

นายวัชรินทร์ ดีดาร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
นางอารีวรรณ ขุนภักดี

นางอารีวรรณ ขุนภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งวิทยาคม
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง

นางสาวณฐมน คุณเที่ยง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม
นายมานะ มะสิน

นายมานะ มะสิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

สหวิทยาเขตเมืองชนแดน

นายพัชริน ภู่ชัย

นายพัชริน ภู่ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต

นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น

นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม
นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์

นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
นายธนัญชัย พรหมภักดี

นายธนัญชัย พรหมภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยพิทยาคม

สหวิทยาเขตหล่มสัก

นายประทิน เหลืองทอง

นายประทิน เหลืองทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ดร.พีระวัตร จันทกูล

ดร.พีระวัตร จันทกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
นายภูพัฒน์ ไกรลาศ

นายภูพัฒน์ ไกรลาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
นางลำดวน นักดนตรี

นางลำดวน นักดนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด

นางพรธิตา ฤทธิ์รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม
นายวิชชา อยู่เพชร

นายวิชชา อยู่เพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

สหวิทยาเขตไผ่สามพัน

นายมนตรี สำเภา

นายมนตรี สำเภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
นายฐิติพงษ์ ตรีศร

นายฐิติพงษ์ ตรีศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม
นายคำภาสน์ บุญเติม

นายคำภาสน์ บุญเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
นางน้ำผื้ง จันเจริญ

นางน้ำผื้ง จันเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
นายสุวรรณชัย พรหมศร

นายสุวรรณชัย พรหมศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
นายอภิชาฎ พงษ์ภู่

นายอภิชาฎ พงษ์ภู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง

นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ

นายจุลินทร์ น้ำค้าง

นายจุลินทร์ น้ำค้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว

นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
นายไพโรจน์ ทองเพ็ง

นายไพโรจน์ ทองเพ็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นายสายันต์ คงสุข

นายสายันต์ คงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
นางบุศราภรณ์ คำแก้ว

นางบุศราภรณ์ คำแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม