ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เว็บไซต์
1 67012001 เพชรพิทยาคม http://www.pks.ac.th
2 67012002 วิทยานุกูลนารี http://www.wk.ac.th
3 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ http://www.skpb.ac.th/
4  67012005 เนินพิทยาคม http://www.npks.ac.th/
5 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา http://petchabunwittaya.ac.th/
6 67012007 พัชรพิทยาคม https://sites.google.com/site/patcharapittayakom/
7 67012010 ชนแดนวิทยาคม http://www.cdw.ac.th/
8 67012011 ดงขุยวิทยาคม http://www.dongkhuiwittayakom.ac.th/
9 67012012 วังโป่งพิทยาคม http://www.wangpongpit.ac.th/
10 67012013 วังโป่งศึกษา http://www.wpspb.ac.th/
11 67022001 หล่มสักวิทยาคม http://www.lomsak.ac.th/
12 67022002 ติ้ววิทยาคม http://www.tiuwit.ac.th/
13 67022003 ผาเมืองวิทยาคม http://www.pmwk.ac.th/
14 67022004 เมืองกลางวิทยาคม http://www.muangklang.ac.th/
15 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://seejan.ac.th/
16 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ http://kanchanapisek.ac.th/
17 67022007 ผาแดงวิทยาคม https://phadaeng.ac.th/
18 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม http://www.lkp.ac.th/2014/
19 67022009 เมืองราดวิทยาคม http://www.mrws.ac.th/
20 67022010 น้ำหนาววิทยาคม https://nnwschool.thai.ac/
21 67022011 แคมป์สนวิทยาคม http://www.cswk.ac.th/
22 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ http://www.rkps.ac.th/
23 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ http://www.na.ac.th/
24 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ http://www.pku.ac.th/
25 67032003 น้ำร้อนวิทยาคม http://www.namronwittayakom.ac.th/
26 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม http://sbw40.ac.th/
27 67032005 โคกปรงวิทยาคม https://kpwit.thai.ac/
28 67032006 วังใหญ่วิทยาคม http://wangyai.sec40.go.th/
29 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ http://www.prachasan.ac.th
30 67032008 เมืองศรีเทพ http://www.msts.ac.th
31 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม https://nasanunwit.thai.ac/
32 67032010 หนองไผ่ https://www.nongphai.ac.th/
33 67032011 เพชรละครวิทยา http://www.phetlakorn.ac.th/
34 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม http://www.nchpk.ac.th
35 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม https://tdp.thai.ac/
36 67032014 บึงสามพันวิทยาคม http://www.bwit.ac.th/
37 67032015 วังพิกุลพิทยาคม https://www.wppk.ac.th/wppk63/
38 67032016 ซับบอนวิทยาคม https://sites.google.com/site/subbonwittayakhom/
39 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม http://www.smw.ac.th/