สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

 วิสัยทัศน์

“โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้ศาสตร์พระราชา”

 1. พันธกิจ

2.1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำเนินแนวทางตามศาสตร์พระราชา

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา ให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาผู้เรียน

2.4 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ    มีความรู้ ทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม รักท้องถิ่นและบนพื้นฐานความเป็นไทย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

 1. เป้าประสงค์รวม/เป้าหมายและค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดรวม

        3.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

3.2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์       และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา   ให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาผู้เรียน มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู

3.4 โรงเรียนมีการบริหารงานจัดการองค์กร ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ สร้างนวัตกรรมและวิจัย จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบท ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ

        4.1 บริหารจัดการด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

4.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐาน    ความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชา

4.3 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ

4.4 สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

 1. ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี)

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยทุกรูปแบบ
 2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 3. ร้อยละของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย
 4. ร้อยละของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดการความปลอดภัยทุกรูปแบบ
 5. ร้อยละของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการตามมาตรการและมีแผนเผชิญเหตุจากภัยทุกรูปแบบ
 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชา

        ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์

 1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปลูกฝังแนวคิด การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 2. 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
 3. 3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองพหุปัญญารายบุคคล
 4. 4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
 5. 5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ศตวรรษที่ 21

 1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูง

 1. คะแนนเฉลี่ย PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ไม่น้อยกว่า 465 คะแนน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ การส่งเสริมความรักและ

การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 1. ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้

ทักษะ เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน

 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning)

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้รับการพัฒนาให้มี สมรรถนะด้านภาษาและความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล
 2. 12. ร้อยละของสถานศึกษานำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
 3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนพหุปัญญา
 4. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพแก่ผู้เรียน
 5. ร้อยละของสถานศึกษาสร้างการเข้าถึงแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน ที่มีคุณภาพสูง

 1. ร้อยละของสถานศึกษา ดำเนินการเพิ่มและยกระดับ ให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน ทุกระดับชั้น

 1. ร้อยละของสถานศึกษา ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์

และการเขียน

 1. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผล การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

 1. 20. ร้อยละของสถานศึกษา มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะ ด้าน Digital Literacy ที่มี

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน ได้เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ให้แก่นักเรียน

 1. ร้อยละของสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน

 1. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน

(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning)

 

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินให้กับครูผู้สอน ให้สามารถ

สร้างและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ด้านการอ่าน  ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั้นเรียน  เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู

จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น
 2. ร้อยละของสถานศึกษามีการสอนด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมดำเนินการตามศาสตร์พระราชา
 4. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพได้รับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
 5. ร้อยละของสถานศึกษาดำเนินการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

(LEARNING LOSS)

 1. ร้อยละของสถานศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมดำเนินการตามศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ตามความถนัด และความสามารถ ตามหลักการพหุปัญญา

 1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้ง

ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุด  บ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

 1. 3. การออกกลางคันของผู้เรียนไม่เกินร้อยละ
 2. ร้อยละของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทางการศึกษาหรือ พัฒนา

สมรรถภาพที่เหมาะสม ตามความจำเป็น

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ
 2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดทำแผนจัดชั้นเรียนรายปี
 3. ร้อยละของสถานศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการ เรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้

ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้

ในเรื่องการจัดการขยะ

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักรู้

ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง

การจัดการขยะ

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ

ด้านภาษาและความรู้พื้นฐาน ด้านดิจิทัล และสมรรถนะในทุกด้าน

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2 หลักสูตร

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ทักษะดิจิทัล สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้

 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะ

ด้านภาษา

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3. 8. ร้อยละของสถานศึกษามีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 4. 9. ร้อยละของสถานศึกษามีและใช้ระบบบริหารจัดการ ที่เป็นระบบ ดิจิทัล 4 ด้าน

(บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ)

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ การขยายผลการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลที่เป็น

รูปแบบเดียวกัน ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน

หน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น

 1. ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0

(PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 4.50 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับดีมากขึ้นไป)

 1. การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (KRS) ไม่น้อยกว่า 4.88 คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ในระดับไม่ต่ำกว่า AA (ร้อยละ 95.00)

 1. ระดับของคะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับไม่ต่ำกว่า A (ร้อยละ 85.00)

 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. 18. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีและใช้ระบบ บริหารจัดการที่เป็นระบบ ดิจิทัล 4 ด้าน

(บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ)

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีและใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน

(บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) ระบบดิจิทัลเดียวกัน เชื่อมโยงกัน

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการขยายผล การบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลที่เป็น

รูปแบบเดียวกัน ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตามมาตรการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของรัฐ

 1. 23. ร้อยละกลุ่มงาน/หน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการปฏิบัติ ที่ดี

(Best Practices) ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น