ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวประกาย บรรลัง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางละออง หาญยากรณ์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางสาวพัฒนา เต็มเพชร
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายศุภชัย รัววิชา
ผอ.กลุ่ม DLICT
นาอนิรุทธิ์ ชูสาย
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวยลพัชร์ มีเนน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ ติดตาม และประมวลผลการศึกษา
นายอุเทน หาญสมบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
นางสาวธนัชยา ปานทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน