นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ สพม.พช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ 

        “สำนักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

        1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
        2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
        3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ
        5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
 4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งสร้างสรรค์นวัตกรรม  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

กลยุทธ์

 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นโยบาย/จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
    ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
    ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

     ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
        ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
     ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ
         ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
         ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน”
      ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
      ตัวชี้วัดความสําเร็จ
          ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
          ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา
        ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
        ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ จิตวิญญาณความเป็นครู
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
        ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพการศึกษา
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
        ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
        ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 19
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
        ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
    ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ
จุดเน้นที่ 12 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
        ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
        ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
        ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดในระดับดีขึ้นไป
        ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                      (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ในระดับดีขึ้นไป
        ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
    ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
        ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จาก
ปีการศึกษาที่ผ่าน
        ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
    ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน
        ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป
        ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป
    ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้านDigital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
        ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
        ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการดำเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้านDigital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 13 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

จุดเน้นที่ 14 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขัน
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จำเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและการมีงานทำ
    ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขัน
        ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดำเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทำมีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป

จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต
    ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
    ตัวชี้วัดความสําเร็จ
        ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
        ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป
        ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละ 100 โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจาก             ยาเสพติดความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ
        ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 80  ของโรงเรียน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆระดับคุณภาพดีขึ้นไป