แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

🡆 ข้อมูลพื้นฐาน

 

01 โครงสร้าง ๐ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
๐ ประกอบด้วยตำแหน่งสำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
⭾ โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร ๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่่อยู่ ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์(E-mail)
⭾ ผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ ๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ⭾อำนาจหน้าที่
04 แผนยุธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๐ แสดงแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุธศาสตร์หรือแนวทาง เป็าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
๐ เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 2565
⭾ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ ๐ แสดงข้อมูลการติดต่ออย่างน้อยประกอบด้วย
๐ ที่อยู่หน่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail)ที่สามารถติดต่อได้
๐ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
⭾ติดต่อเรา
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
๐ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๐ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๐ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๐ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
๐ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⭾ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การประชาสัมพันธ์

 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

08 Q&A ๐ แสดงต่ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีกลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง ⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09 Social Network ๐ แสดงต่ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การดำเนินงาน

 

010 แผนดำเนินงานประจำปี ๐ แสดงแผนนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
๐ เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
011 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
๐ เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๐ แสดงความผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การมใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การปฏิบัติงาน

 

013 แผนดำเนินงานประจำปี ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน

⭾ คู่มือการปฏบัติงานประจำปี

 

🡆 การให้บริการ

 

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
⭾ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

๐ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เป็นต้น

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ๐ แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564, 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
017 E–Service ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
⭾ ระบบ MyOffice
⭾ ระบบ สลิปเงินเดือน
⭾ ระบบ E-School

 

🡆 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๐ แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
⭾ รายงานการใช้จ่ายประจำปี

 

🡆 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๐ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น๐ จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

025 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

๐ เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน

๐ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น๐ เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๐ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
๐ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

๐ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤทติมิชอบ

 

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์

๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

๐ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์

๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy ) ๐ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๐ ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

๐ ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

⭾ หน้าเว็บไซต์

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

๐ เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส

๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน๐ เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 แผนป้องกันการทุจริต

 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๐ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต

๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๐ แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

๐ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

 

🡆 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

๐ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
043 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๐ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง