แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และผู้มารับบริการ