วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่รับตำแหน่ง 4 ราย คือ นายไพฑูรย์ เรืองนาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี , นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์, นางสาววัชราภรณ์ โทนแก้ว โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา และนางสาวพรวิภา ภาพสิงห์ โรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม
>>ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย ดังนี้
1.นายชาญชัย องอาจ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.นายไพฑูรย์ เรืองนาม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
3.นางวิไลพร ยิ้มเยาะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
4.นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
5.นางเพ็ญศรี ประจันตะแสน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
6.นางกันย์ยา คำพา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
7.นางสาววัชราภรณ์ โทนแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
8.นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
9.นางสาวเพชรัตน์ จิโรจวิรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครฑมณีอุทิศ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์
หลังจากนั้นในเวลา 11.30 น. ได้ให้โอวาทแก่ นายศุภกร สังวังเลาว์ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ณ ห้องรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์