A:

1.1 รางวัล Obec Awards                   (สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก)

1.2 รางวัลครูดีในดวงใจ                      (สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก)             

1.3 รางวัล เพชรมัธยม                 (สพม.พช.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก)

1.4 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 5 รางวัล ได้แก่

      1.4.1รางวัลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ

     1.4.2 รางวัลคุรุสดุดี

     1.4.3 รางวัลคุรุสภา

     1.4.4รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

     1.4.5    รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น   (สนง.คุรุสภา เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก)

1.5 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น         (จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินการ)

1.6 รางวัลพระพฤหัสบดี                     (สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินการ)

1.7  รางวัลสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้ามหาจักรี  (จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินการ)

A:

  1. สถานศึกษายื่นคำขอ ผ่านระบบ KSP school เว็บไซต์คุรุสภา Ksp.or.th
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน (คำขอเอกสารหลักฐาน) ถูกต้องครบถ้วน
  3. กรณีผ่าน(คำขอเอกสารหลักฐาน) ถูกต้องครบถ้วน – เสนออนุมัติ
  4. กรณีไม่ผ่าน – สถานศึกษาแก้ไขภายใน

30 วันและตรวจสอบผลการพิจารณาอีกครั้งภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่แก้ไข

  1. (ตรวจสอบผลได้) แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ