A:

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  คือ

1.ภาคทัณฑ์      

2.ตัดเงินเดือน 

3.ลดเงินเดือน 

4.ปลดออก 

5.ไล่ออก

A: มี 2 ลักษณะ คือ

1.ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง                 

2.ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

A:

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อ เท็จจริงเพื่อพิจารณาพฤติการณ์ว่าเป็นความผิดวินัยหรือไม่ เพียงใด หากไม่เป็นความผิดวินัย      ให้ยุติเรื่อง หากเป็นกรณีความผิดวินัยต้องดำเนินตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย โดยดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าการสอบสวนพิจารณา      พ.ศ.2550

A:

กรณีถูกสั่งลงโทษทางวินัยฐาน ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อ   ก.ศ.จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา 121  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          พ.ศ. 2547

          กรณีถูกสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษ          ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547