1. ให้โรงเรียนประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 056029656 ต่อ 209-210 ทราบ และให้คำแนะนำ
 2. ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการแก้ไขจัดการผู้ใช้ในระบบ (User) ในระบบสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดย ลบ ชื่อ-สกุล ครูผู้ที่ย้ายออกจากระบบ
 3. โรงเรียนมอบให้ครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนคนใหม่ ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน  https://admission.bopp-obec.info โดยดำเนินการตามคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://admission.bopp-obec.info/manual-admission- ver2.pdf 
 4. โรงเรียนประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 056029656 ต่อ 209-210 เพื่ออนุมัติผู้ใช้งานในระบบ https://admission.bopp-obec.info
 5. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อนุมัติ ผู้ใช้งานในระบบ https://admission.bopp-obec.info เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนสามารถเข้าสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียนได้

จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ให้โรงเรียนทำหนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ หลักฐานการศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร และระบุว่าขออนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว…………ตำแหน่ง ครูโรงเรียน…………………. เป็นผู้ไปซื้อแบบพิมพ์ดังกล่าว
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพชรบูรณ์ จะทำหนังสือราชการไปยังองค์การค้าของ สกสค. เพื่อจัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ จากนั้น จะแจ้งให้โรงเรียนไปรับหนังสือจัดซื้อแบบพิมพ์ หลักฐานการศึกษา (ฉบับจริง)  เพื่อให้ครูที่ได้รับอนุญาตไปจัดซื้อเอง
 3. เมื่อครูผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปซื้อแบบพิมพ์ ทางการศึกษาดังกล่าว ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งรายละเอียด แบบพิมพ์ทางการศึกษา ชุดที่  ….เลขที่….. โดยโรงเรียนทำหนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื่อลงทะเบียน       คุมการจัดซื้อแบบพิมพ์และจำหน่ายออกจากทะเบียนคุม ต่อไป

A: ต้องยื่นเอกสารการขออนุญาตก่อนออกเดินทาง 15 วัน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

 1. บันทึกชี้แจง (กรณียื่นเอกสารล่าช้า ลงนามโดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
 2. แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไป นอกสถานศึกษา (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ 2562)
 3. โครงการ
 4. คำสั่งแต่งตั้งฯ รายชื่อครูผู้ควบคุม
 5. รายชื่อนักเรียน
 6. กำหนดการเดินทาง เริ่มไป/กลับ
 7. สำเนากรรมธรรม์ประกันภัย
 8. สำเนาใบตอบรับผู้ปกครอง (โดยมีลายเซ็นผู้ปกครอง)
 9. เอกสารพนักงานขับรถยนต์
 10. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 11. แผนที่การเดินทาง
 12. สัญญาจ้างเหมารถยนต์
 13. คำสั่งตรวจสภาพรถยนต์

A:

                   1. แบบ บร.1 ม

 1. แบบ บร.2 ม
 2. แบบรายละเอียดจำนวนลูกเสือและเนตรนารี
 3. แบบ บร.1 – ผบ.กลุ่ม
 4. แบบ บร.1 – รอง ผบ.กลุ่ม
 5. แบบ บร.1 – ผบ.กอง
 6. แบบ บร.1 – รอง ผบ.กอง

A:

การรายงานนักเรียนประสบอุบัติเหตุ วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยที่เกิดจากโรค เกิดแก่ทรัพย์สิน ร่างกาย หรือเสียชีวิต              ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานเหตุการณ์ ข้อมูลเบื้องต้น ผ่านตามแบบฟอร์ม      ส่งมาทาง Line กลุ่ม ฉก.ชน.สพม.พช  ดังนี้

เรื่อง รายงาน…………

เรียน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

 1. สรุปเหตุการณ์ข้อเท็จจริง…………………………….
 2. โรงเรียนได้ดำเนินการอะไรบ้าง………
 3. ที่มา/แหล่งข้อมูล…………….
 4. ผู้รายงาน: ชื่อ​-สกุล…. ตำแหน่ง….. หน่วยงาน…… เบอร์โทร……………. ของ​ ผอ.รร.ที่เกิดเหตุ รองที่ดูแลระบบดูแล ครูระบบดูแล ครูประจำชั้น
 5. ภาพถ่าย​…

และให้รายงานข้อมูลเป็นหนังสือราชการไปยัง สพม.เพชรบูรณ์ โดยแนบเอกสาร ดังนี้

 1. แบบ ฉก.01/1 และฉก.01/2 แบบบันทึกการคุ้มครองและ ช่วยเหลือนักเรียน
 2. รูปภาพการช่วยเหลือนักเรียน/การลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน ครอบครัว ณ บ้านพักอาศัย โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ