ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ จำนวน 39 โรงเรียน

สหวิทยาเขตศรีวิเชียร

สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

นายวัชรินทร์ ดีดาร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

นางสาวณฐมน คุณเที่ยง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม

นางอรทัย อินการทุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองชนแดน

นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม

นายธนัญชัย พรหมภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยพิทยาคม

นายสิทธิโชค ทองโคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

นายศุภโชค เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สหวิทยาเขตหล่มสัก

 

สหวิทยาเขตไผ่สามพัน

นายคำภาสน์ บุญเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

นายอภิชาฎ พงษ์ภู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

ดร.พีระวัตร จันทกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักพิทยาคม

ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

นางน้ำผื้ง จันเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

นางอารีวรรณ ขุนภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางพรธิตา ฤทธิ์รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม

นายวิชชา อยู่เพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ