โรงเรียน                                     website                                                     E-mail                               เบอร์โทร
1 เพชรพิทยาคม                              http://www.pks.ac.th                              pks@pks.ac.th                   056-711453
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย พช.            http://www.skpb.ac.th/                          saraban@skpb.ac.th        056-564488
3 พัชรพิทยาคม                               (bopp-obec.info)                                       patchara_pittayakom@prpc.ac.th 056-740177
4 วังโป่งพิทยาคม                           http://www.wangpongpit.ac.th/           info@wangpongpit.ac.th 056-569252
5 วังโป่งศึกษา                                http://www.wpspb.ac.th/                       wangpongsuksa@wpspb.ac.th 056-786435
6 วิทยานุกูลนารี                              http://www.wk.ac.th                               WKphetchabun@gmail.com    056-711454
7 ชนแดนวิทยาคม                           http://www.cdw.ac.th/                          cdw@cdw.ac.th                  056-761262
8 เนินพิทยาคม                                http://www.npks.ac.th/                        admin@npks.ac.th             056-752290
9 เพชรบูรณ์วิทยา                            http://petchabunwittaya.ac.th/          petchabunwittaya@gmail.com 056-751148
10 ดงขุยวิทยาคม                            http://www.dongkhuiwittayakom.ac.th/ dongkhui.pr@gmail.com 056-769011
11 หล่มสักวิทยาคม                         http://www.lomsak.ac.th/                     mail@lomsak.ac.th            056-701755
12 ติ้ววิทยาคม                                 http://www.tiuwit.ac.th/                       tiuwit@tiuwit.ac.th            056-759312
13 ผาเมืองวิทยาคม                         http://www.pmwk.ac.th/                      phamuang2016@gmail.com 056-912095
14 เมืองกลางวิทยาคม                    http://www.muangklang.ac.th/            mkw2529@hotmail.com 056-910212
15 ศรีจันทร์วิทยาคมฯ                      https://seejan.ac.th/                              seejan.r@srrjan.ac.th        056-718131
16 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ            http://kanchanapisek.ac.th/      kanchanapisek@kanchanapisek.ac.th 056-824544
17 ผาแดงวิทยาคม                           https://phadaeng.ac.th/                        1067380596@pracharath.ac.th 056-725707
18 หล่มเก่าพิทยาคม                       http://www.lkp.ac.th/2014/                  admin@lkp.ac.th              056-709283
19 เมืองราดวิทยาคม                       http://www.mrws.ac.th/                        saraban@mrws.ac.th       056-917476
20 แคมป์สนวิทยาคม                      http://www.cswk.ac.th/                        cswk.ict@gmail.com         056-750434
21 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์           http://www.rkps.ac.th/                          romklaokhaokho@gmail.com 056-728062
22 น้ำหนาววิทยาคม                        https://nnwschool.thai.ac/                   namnaowittayakom@gmail.com 056-779027
23 หนองไผ่                                     https://www.nongphai.ac.th/               saraban@nongphai.ac.th 056-781622
24 นาเฉลียงพิทยาคม                     http://www.nchpk.ac.th                        Nachaliang2521@gmail.com 056-789222
25 เพชรละครวิทยา                         http://www.phetlakorn.ac.th/              admin@phetlakorn.ac.th 056-927133
26 ท่าด้วงพิทยาคม                         https://tdp.thai.ac/                                 thaduangp@gmail.com 082-7690972
27 บึงสามพันวิทยาคม                     http://www.bwit.ac.th/                          bsw@bwit.ac.th              056-731263
28 วังพิกุลพิทยาคม                        https://www.wppk.ac.th/wppk63/       wppkschook@wppk.ac.th 056-757019
29 ซับบอนวิทยาคม                        https://sites.google.com/site/  subbonwittayakhom/ sbwwit@gmail.com 056-791869
30 ศรีมงคลวิทยาคม                       http://www.smw.ac.th/                          srimkwit@gmail.com     056-928286
31 ศรีเทพประชาสรรค์                     http://www.prachasan.ac.th                  prachasan@hotmail.com 056-799333
32 นิยมศิลป์อนุสรณ์                        http://www.na.ac.th/                              niyomsilp@hotmail.com 056-791426
33 พุขามครุฑมณีอุทิศ                    http://www.pku.ac.th/                            admin@pku.ac.th            056-797436
34 น้ำร้อนวิทยาคม                          http://www.namronwittayakom.ac.th/ namronwittayakom@gmail.com 056-029408
35 ซับสมบูรณ์วิทยาคม                   http://sbw40.ac.th/                                  subwit@hotmail.com      056-713944
36 โคกปรงวิทยาคม                        https://kpwit.thai.ac/                             kpwit@kpwt.ac.th             056-029406
37 วังใหญ่วิทยาคม                         http://wangyai.sec40.go.th/                   fernando.metha@gmail.com 056-567098
38 เมืองศรีเทพ                               http://www.msts.ac.th                              msts_muang@hotmail.com 056-784072
39 นาสนุ่นวิทยาคม                         https://nasanunwit.thai.ac/                   nasanunwittayakom@gmail.com 056-920633